VETERINARI

Veterinar

Julijana Kralj -DVM specijalista male prakse

1991.diplomirala na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu

1993.započinje privatnu praksu za male životinje u veterinarskoj
ambulanti ‘Alessandra’

1997.stekla je zvanje specijalista iz zdravstvene zaštite mesojeda
na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu
Tokom 2000.specijalistička usavršavanja iz oblasti ultrazvučne
dijagnostike kod malih životinja u Italiji.

Od 2001. član Italijanskog udruženja veterinara male prakse
(AIVPA) edukuje se  i usavršava u oblasti zvaničnog istraživanja
displazije kukova i laktova kod pasa.Od tada intenzivno saradjuje
sa glavnom centralom za istraživanje naslednih  skeletnih bolesti
CELEMASCHE u Ferari, Italija. 

2006. dobija Evropsku licencu za zvaničnu dijagnostiku skeletnih
oboljenja kod malih životinja i postaje član GRSK (Nemačkog
družena za rentgensku dijagnostiku skeletnog sistema pasa)
2018.Specijalistička obuka iz oblasti dijagnostike slikom, Novara,
Italija
Specijalističke edukacije iz oblasti oftalmologije, hirurgije mekih
tkiva, plastične - rekonstrutivne hirurgije.

Veterinar

Golubović Aleksandra, Dr vet.med.spec.

Diplomirala februara 2006. na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.
Od 2002.god na praksi u veterinarskoj ambulanti “Alessandra”.U ambulanti ostaje I nakon diplomiranja kao stalni član tima. Posećuje brojne edukacije namenjene veterinarima male prakse.

2012/2013 Upisuje Specijalističke akademske studije na FVM u Beogradu, koje završava odbranom rada iz oblasti genetike“FON VILEBRANDOVA BOLEST KOD PASA”
2020.god Kontinuirana edukacija eminentne nemačke genetske laboratorije LABOKLIN
2021.god Završava kurs Dijagnostike I procene displazije kukova I laktova kod pasa
Od 2012.god poseduje Licencu za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja
Zainteresovana za mnoge oblasti u veterini sa akcentom na dermatologiju, internistiku, rendgensku dijagnostiku, stomatologiju sa protetikom, genetske bolesti pasa.

Veterinar

Kijametović Vera,Dr Vet.Med. spec.

Diplomirala septembra 2005.god na Fakultetu veterinarske medicine,Univerziteta u Beogradu.Rad na kliničkoj praksi u veterinarskoj
ambulanti “Alessandra” započela 2002 kao deo redovne fakultetske
praktične nastave,a kasnije je nastavljena ta saradnja u daljem
kliničkom radu.

2006.Kontinuirana edukacija iz oblasti ultrzvučne dijagnostike abdomena
2007. Usavršavanje iz oblasti ultrazvucne dijagnostike abdomena –
praktični kurs Prof Dr Vojislav Ilic I Prof Dr Vanja Krstić ;
ehokardiografija –praktični kurs Dr vet med Mato Markovic
2009.Kontinuirana edukacija –“Canine and feline cardiology” Dr Luca
Ferasin
2011/2012. pohađa specijalističke akademske studije na FVM u
Beogradu, 2013 završava specijalizaciju odbranom rada “Rendgenska
semiotika fiziološke i patološki izmenjene senke srca i velikih krvnih
sudova toraksa kod mediokordijalnog tipa pasa” pod mentorstvom prof
dr Nikole Krstić
2016.kontnuirana edukacija “Tumačenje EKG-a I case reports” prof dr
Aleksandra Damnjanko Petrič, Doc dr Predrag Stepanović
2017.kontinuirana edukacija “Cardiology of dogs and cats” Dr David
Connolly
2019. Edukacija I praktični kurs “Cardiology –echocardiography and
ECG” Dr David Connolly

Oblasti posebnog interesovanja su:rendgen i ultrazvučna dijagnostika,
kardiologija,hirurgija mekih tkiva,porodiljstvo i reprodukcija malih
životinja.

Veterinar

Nevena Levajac ,DVM

Diplomirala 2009.godine na Fakultetu Veterinarske medicine,univerziteta u Beogradu.

2010/2011. godine obavlja redovni pripravnički staž u veterinarskoj ambulanti “Alessandra”,a potom i nastavlja sa radom u istoj.

Oblasti posebnog interesovanja su interna medicina ,dermatologija i laboratorijska dijagnostika.

KONSULTANT U KINOLOŠKOJ OBLASTI

Golubović Jovica ,Medjunarodni kinološki sudija

Od 1984. god je međunarodni kinološki sudija, sudi izložbe kod nas i u svetu.

Jedan je od pokretača revije za ljubitelje prirode “Zov” I prvih autora iz kinološke oblasti na radiju I
televiziji.

U veterinarskoj ambulanti “Alessandra” je konsultant za morfološku procenu pasa, estetske intervencije
i stomatologiju.